Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Välkommen till Kitas

"Ett aktivt val"

Snabbval

Kitas Gymnasium

Kitas Gymnasium erbjuder en utpräglad högskoleförberedande undervisning...

Kitas Natur

Kitas Natur är en skola som specialiserat sig mot de naturvetenskapliga ämnena. Detta är skolan ...

Kitas Ekonomi

Välkommen till Kitas Ekonomi – en skola som specialiserat sig inom ekonomi. Utbildningen gör ...

"Jag ville starta en skola där eleverna kan koncentera sig på sina studier och där lärarna brinner för att lära ut, där idrottande elever och elever som har andra intressen kan mötas och inspirera varandra. Det är Kitas idag!"
Carita Seher
Grundare av Kitas Gymnasium

Kort om Kitas

Vi erbjuder en kreativ studiemiljö för dig som vill ha möjlighet att satsa, både på studier och specialintressen.